KONTAKTNÍ VLOŽKY TECOFIOL - 

- TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Kontaktní vložky Tecofoil

- Snižují tepelný odpor přechodu mezi SSR a chladičem.
- Mají výrazně lepší tepelné vlastnosti než vazelíny.

 

SSR musí být provozovány vždy ve spojení s chladiči, aby byl zajištěn odvod v teplo proměněného ztrátového výkonu z místa jeho vzniku do chladicího prostředí.

Podmínkou k dosažení správné funkce SSR je tedy mimo jiné nutné vytvoření garantovaných podmínek chlazení. Pro dosažení optimálních hodnot stykových tepelných a elektrických odporů se doporučuje obecně použití kontaktní vazelíny nebo speciálních kontaktních vložek. Vzduch uzavřený v mikroskopických prohlubeninách způsobuje svou špatnou tepelnou vodivostí vysoké tepelné stykové odpory. Pro snížení se využívá principu vytěsnění tohoto vzduchu tepelně vodivou vazelínou na bázi silikonových olejů s obsahem oxidů kovů. Použitím tepelně vodivé vazelíny se dosáhne až poloviční hodnoty stykového tepelného odporu. Výrazně lepších hodnot stykových tepelných a elektrických odporů lze dosáhnout použitím kontaktních vložek TECOFOIL, což jsou děrované měděné fólie vhodného tvaru, tloušťky 0,05mm s nanesenou vrstvou slitiny s bodem tání cca 60°C. Tato vložka se vkládá mezi stykové plochy SSR a chladiče zásadně bez dalšího použití stykové vazelíny. Kontaktní vložka TECOFOIL zajišťuje rovnoměrný přestup tepla z celé stykové plochy a má vyšší tepelnou vodivost oproti kontaktním vazelínám. Při pokojové teplotě nebo při malém proudovém zatížení SSR je slitina v tuhém skupenství. Při zvyšování zatížení vlivem vznikajícího ztrátového tepla dochází k postupnému natavování a posléze k úplnému roztavení nízko tavitelné slitiny na kontaktní vložce. Tím dojde k vyplnění většiny povrchových nerovností stykových ploch a vytěsnění vzduchu z kontaktního prostoru. Vyplnění mikroskopických nerovností napomáhá jednak vzájemný pohyb stykových ploch vlivem teplotních dilatací, kdy roztavený kov je vtírán do nerovností a jednak účinek kapilárních sil. K roztavení slitiny dochází při každém zatížení kontaktu. Hodnota elektrického a tepelného odporu je stabilní po několika desítkách teplotních cyklů, kdy se doporučuje provést kontrolu dotažení připevňovacích šroubů SSR.

Při opakované montáži SSR na chladič je nutné použít vždy novou kontaktní vložku TECOFOIL. Případné zbytky slitiny lze snadno odstranit stěrkou.